• Vrijblijvende offerte
  • Advies aan huis
  • Volledig gepersonaliseerd

1. Algemeen
a. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Keukenglas: gevestigd op Park Forum 1029 , 5657 HJ Eindhoven.
– Wederpartij: de contractuele wederpartij van Keukenglas c.q. de partij tot wie Keukenglas zijn aanbieding heeft gericht.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Keukenglas gedane aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen en overige met Keukenglas gesloten overeenkomsten voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door Keukenglas zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Keukenglas te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
d. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
e. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
f. Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

2. Aanbiedingen, offertes, verstrekte gegevens
a. Keukenglas denkt met u mee voor elk budget. De offertes verstuurd via mail zijn geheel vrijblijvend. Indien u vóór ons bezoek een offerte heeft ontvangen, er daaropvolgend een inmeting op locatie met uw afgestemde datum en tijd heeft plaats gevonden en u hierna beslist om niet verder te gaan met de koop, kan Keukenglas een bedrag in rekening brengen van €75,- (excl. btw.) voor deze services.
b. Het enkel uitbrengen door Keukenglas van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Keukenglas niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
c. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
d. In geval van een aanbieding of offerte waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod ex artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, komt de overeenkomst tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de wederpartij Keukenglas heeft bereikt. Door deze verklaart de wederpartij zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en doet de wederpartij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden.
e. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in de afwijking van het onder punt d. bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Keukenglas de wederpartij heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
f. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan een door de wederpartij aan Keukenglas gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
g. Van aanvaarding door Keukenglas is gebleken indien zulks schriftelijk is geschied, of indien Keukenglas reeds is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
h. Aanvaarding door Keukenglas van het aanbod door de wederpartij houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij, onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
i. Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Keukenglas verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Keukenglas. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

3. Prijzen en prijsaanpassingen
a Alle prijzen luiden in euro. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Bij losse leveringen / bezorging zijn de transportkosten niet automatisch opgenomen in het aanbod. Afspraken met de wederpartij worden afzonderlijk gemaakt per levering of overeengekomen bij een minimale afname.
b. Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor Keukenglas of de leveranciers van Keukenglas waardoor de kostprijs voor Keukenglas hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de opdracht, is Keukenglas gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst.
c. In geval van wijziging in een door Keukenglas aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is Keukenglas gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
d. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat het wenselijk c.q. noodzakelijk is om meerwerk te verrichten buiten de reguliere werktijden, is Keukenglas gerechtigd de meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Wijzigingen en annuleringen
a. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de wederpartij en Keukenglas zijn overeengekomen.
b. Keukenglas behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet van Keukenglas kan worden verlangd. De wederpartij heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.
c. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Keukenglas met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de wederpartij de hierdoor voor Keukenglas ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Keukenglas de kosten die Keukenglas reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, alsmede de gederfde winst. De door Keukenglas geleden schade, als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, wordt gefixeerd op 10 procent van de aanneemsom zijnde tussen Keukenglas en de wederpartij overeengekomen prijs, tenzij de daadwerkelijke geleden schade meer bedraagt.

5. Levering, afname, levertijd
a. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Keukenglas zijn bedrijf uitoefent.
b. Keukenglas heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de zaken of prestaties zijn derhalve geleverd, indien zij de zaken of bewerkte zaken aan de wederpartij aanbiedt. Als zodanig geldt de melding aan de wederpartij dat de zaken of bewerkte zaken gereed staan voor afname.
c. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Keukenglas te leveren zaken of bewerkte zaken. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn gemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken of bewerkte zaken niet na eerste verzoek van Keukenglas bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken of bewerkte zaken in ontvangst te nemen.
d. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringsdatum zijn overeengekomen.
e. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Keukenglas eerst in nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door Keukenglas zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Keukenglas is ontvangen.
f. In geval van te late levering door Keukenglas heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van Keukenglas.
g. Keukenglas zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de te late levering, danwel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden.
h. Keukenglas is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze separaat te factureren.
i. De navolgende omstandigheden schorten levering op:
-het niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige betalingsverplichting.
-alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 11.

6. Retentie- en opschortingsrecht
a. Keukenglas is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.
b. Keukenglas is voor en tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien hij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens Keukenglas na te komen, nadere betalingscondities te stellen danwel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft Keukenglas aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

7. Betaling en incasso
a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Keukenglas op te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan Keukenglas.
b. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. Over een achterstallig (restant)bedrag is de wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van wettelijke rente of gedeelte daarvan alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke laatste op tenminste 15% van het betreffende bedrag worden bepaald.
d. Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Keukenglas niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen.
e. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij danwel stillegging of liquidatie van zijn onderneming, heeft Keukenglas het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen.
f. Keukenglas kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.

8. Reclames en garantie
a. Indien bij niet-deugdelijke levering of prestatie aan de zijde van Keukenglas door de wederpartij niet binnen 24 uur na aflevering schriftelijk en aangetekend door de wederpartij wordt gereclameerd, is Keukenglas niet meer gehouden aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek had kunnen constateren. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de door Keukenglas geleverde of bewerkte zaken door de wederpartij en/ of dienstafnemer, kunnen nimmer in behandeling worden genomen.
b. Voor gebreken of fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden en/ of verwerking, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van Keukenglas ten aanzien van Keukenglas garantie geven. Keukenglas hanteert dezelfde toleranties in het glas en spuitwerk als hun toeleveranciers alsmede vastgesteld voor de branche Vlakglas.
c. Onverminderd het in voorgaande leden bepaalde, dienen alle klachten met betrekking tot een factuur, binnen 3 dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.
d. Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
e. Keukenglas garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken of prestaties zaken in die zin dat deze voldoen aan de door Keukenglas ter zake opgegeven specificaties en toleranties. Eventuele ondeugdelijkheid of factoren die buiten de vastgestelde toleranties vallen dient door de wederpartij te worden aangetoond, onverminderd het bepaalde in artikel 2 sub i.
f. De garantieverplichting van Keukenglas ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaken of prestaties zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.
g. Op de wederpartij rust de bewijslast dat de zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Keukenglas zijn geleverd of bewerkt.

9. Aansprakelijkheid
a. Keukenglas is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Keukenglas, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Keukenglas met betrekking tot door zijn geleverde of bewerkte zaken jegens zijn wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van zijn garantieverplichtingen als vermeld in artikel 8. In alle andere gevallen is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een eventuele verzekering van Keukenglas in het betreffende geval aan schade vergoed.
b. Keukenglas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de vervaardigde of bewerkte zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
c. Keukenglas is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
d. Indien Keukenglas ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij zijn ter zake volledig vrijwaren en Keukenglas alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

10. Overmacht
a. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Keukenglas niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b. Keukenglas heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met de wederpartij verhinderen en die redelijkerwijze niet aan Keukenglas zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in zijn bedrijf als bij derden, van wie Keukenglas de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten zijn schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van Keukenglas niet meer kan worden verlangd.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Keukenglas opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien Keukenglas reeds voor een deel heeft gepresteerd is hij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

11. Ontbinding
a. Onverminderd de aan Keukenglas verder toekomende rechten en het laders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan Keukenglas een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al zijn vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt danwel zijn faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/ of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
b. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Keukenglas gelden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

12. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Keukenglas en de wederpartij – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch.